VSD Dortmund 2014

My poster stand at Vegan Street Day in Dortmund.